Drum Basstion Festival

Regulamin festiwalu
"drum basstion festival 2022"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia (22-23.07.2022) będą brały w nim udział. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz zastosowania się do postanowień w nim zawartych.

2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia oraz Wydarzenia poprzez określenie zasad wstępu, zachowania się oraz korzystania z Terenu Festiwalu, a także znajdującej się na nim infrastruktury.

3. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

– „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na teren imprezy. Bilet przy pierwszym wejściu na teren Festiwalu zostanie zamieniony na identyfikator (opaskę na rękę uprawniającą do wychodzenia i wchodzenia na Teren Imprezy dowolną liczbę razy).

– „Teren Festiwalu” oznacza wyznaczony teren na Plantach Zamkowych w Ząbkowicach Śląskich, na który mogą wejść jedynie osoby posiadające Identyfikator lub Identyfikator Techniczny.

– „Służby Porządkowe” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w tym pracowników agencji ochrony osób, mienia oraz do dbania o bezpieczeństwo Uczestników Festiwalu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Festiwalu. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

– “Uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w Wydarzeniu na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Osoba, która w dniu wymiany Biletu na Identyfikator ma ukończone 16 lat, lecz nie ma ukończonych 18 lat, może uczestniczyć w niej po przedstawieniu zgody rodziców lub opiekuna. Uczestnikiem Wydarzenia może być także osoba małoletnia, która w dniu wymiany Biletu na Identyfikator nie ma ukończonych 16 lat, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostaje (opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona).

II. SPRZEDAŻ BILETÓW:

1. Bilety sprzedawane są na stronie:
– www.drumbasstion.pl/bilety
– www.goingapp.pl
– www.empikbilety.pl

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

3. Organizator ostrzega, że okazanie nieautentycznego biletu wiąże się z odmową wstępu na Festiwal.

4. Prawo do wstępu na teren Festiwalu będzie miała osoba posiadająca oryginalny bilet, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Zniszczenie biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na teren Festiwalu.

III. WSTĘP NA TEREN FESTIWALU:

1. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Festiwalu zostanie wymieniony na Identyfikator (opaskę na rękę). Każdorazowe wejście na Teren Festiwalu przysługuje tylko Uczestnikowi Wydarzenia z nieuszkodzonym Identyfikatorem.

2. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, może on uczestniczyć w Wydarzeniu tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Wydarzenie w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią.

3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, Organizator może odmówić wstępu na Teren Festiwalu a w szczególności zobowiązany jest zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych odmówić wstępu do Strefy Imprezy Masowej:

a) Osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
b) Osobie, której wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.
c) Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) Osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
e) Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
f) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:
– sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Festiwalu,
– wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności,
– okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje lub alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych,
– nie zastosowania się do poleceń Służb Porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE FESTIWALU:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na ternie Festiwalu oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) służby porządkowe i informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i informacyjnymi organizującego pracę służb porządkowych i informacyjnych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

2. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, znajdujące się na terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

3. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Festiwalu zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

4.Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, reklam, urządzeń oraz sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Na Terenie Festiwalu zabrania się:

a) podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu wydarzenia;
b) głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym;
c) rzucania przedmiotami;
d) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
e) zaśmiecania;
f) blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;
g) wnoszenia, posiadania, a także używania bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu;
h) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
i) palenia papierosów, e-papierosów oraz innych podobnych urządzeń; 

6. Służby Porządkowe legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:
a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne o których mowa w Regulaminie;
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

7. Każdy Uczestnik Festiwalu  zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych ustanowionych przez władze państwowe.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– na stronie internetowej www.drumbasstion.pl;
– w punkcie informacyjnym na terenie Festiwalu

3. Służby Porządkowe oraz Pracownicy Ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa wszystkich Uczestników. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej www.drumbasstion.pl

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2022 roku.