Drum Basstion Festival

Regulamin pola namiotowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie pola namiotowego w okresie jego działania (22-23.07.2022). Każda z osób zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na polu namiotowym poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na polu namiotowym i korzystania przez nie z pola namiotowego, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw
i obowiązków korzystających z pola namiotowego w związku z nabyciem biletu wstępu na teren pola namiotowego.

3. Teren pola namiotowego stanowi wyznaczony teren przy Plantach Zamkowych w Ząbkowicach Śląskich.

II. WSTĘP NA POLE NAMIOTOWE:

1. Wstęp na pole namiotowe jest darmowy i przysługuje każdemu uczestnikowi festiwalu.

2. Korzystać z pola namiotowego może osoba pełnoletnia oraz małoletnia, która ukończyła 16 lat po przedstawieniu wypełnionego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę niepełnoletnią. Małoletni do 16 roku życia mogą przebywać na terenie pola namiotowego wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią oświadczenia
o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią.

3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na teren pola namiotowego może zostać odmówiony osobom:
a) nie posiadającym identyfikatora
b) nie posiadającym dokumentu tożsamości,
c) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków
d) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe
e) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku
f) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację

III. CZAS POBYTU:

1. Pole namiotowe czynne jest: od godziny 12:00 w piątek 22 lipca 2022 roku do godziny 10:00 w niedzielę 24 lipca 2022 roku.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE:

1. Na terenie pola zabrania się:
a) palenia ognisk
b) używania otwartego ognia w namiotach
c) wnoszenia i używania butli gazowych
d) używania bez zgody organizatora urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki, suszarki itp.)
e) podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej
f) ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń
g) dewastowania infrastruktury pola namiotowego
h) zakłócania porządku na polu namiotowym
i) zaśmiecania terenu pola namiotowego
j) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni,
k) zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających
l) zakaz wnoszenia napojów i produktów w szklanych opakowaniach.
m) zakaz wprowadzania zwierząt na teren campingu.

2. Dozwolone jest grillowanie na terenie Pola Namiotowego.

4. W przypadku powstania szkody z winy Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia osoby odpowiedzialnej kwotą stanowiącą równowartość szkody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2022 roku.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej festiwalu, tj. www.drumbasstion.pl oraz w punkcie informacyjnym na terenie festiwalu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na Terenie Pola Namiotowego przedmioty.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.