Drum Basstion Festival

Regulamin pola namiotowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie pola namiotowego w okresie jego działania (13-15.08.2021). Każda z osób zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na polu namiotowym poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na polu namiotowym i korzystania przez nie z pola namiotowego, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw
i obowiązków korzystających z pola namiotowego w związku z nabyciem biletu wstępu na teren pola namiotowego.

3. Do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na polu namiotowym, w tym do kontroli uprawnień do wstępu na teren pola namiotowego, są wyznaczone Służby Porządkowe – pracownicy agencji ochrony osób i mienia, którzy posiadają stosowny identyfikator umieszczone w widocznym miejscu, którzy posiadają stosowny identyfikator umieszczone w widocznym miejscu zawierający: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć
i podpis wystawcy.

4. Teren pola namiotowego stanowi wyznaczony i ogrodzony teren przy Forcie Wysoka Skała w Srebrnej Górze, na którym znajdują się: teren pod rozbicie namiotów, toalety przenośne, prysznice oraz kosze na śmieci.

 

II. WSTĘP NA POLE NAMIOTOWE:


1. Wstęp na pole namiotowe jest płatny i przysługuje wyłącznie osobom posiadającym identyfikator w postaci opaski na nadgarstek.

2. Korzystać z pola namiotowego może osoba pełnoletnia oraz małoletnia, która ukończyła 16 lat po przedstawieniu wypełnionego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę niepełnoletnią. Małoletni do 16 roku życia mogą przebywać na terenie pola namiotowego wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią oświadczenia
o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią.

3.Każdy Uczestnik przed pierwszym wejściem na Teren Pola Namiotowego zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości odpowiednim dokumentem ze zdjęciem.
4. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na teren pola namiotowego może zostać odmówiony osobom:
a) nie posiadającym identyfikatora
b) nie posiadającym dokumentu tożsamości,
c) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków
d) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe
e) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku
f) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację
5. Ocena przedmiotów niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
6. Zabrania się przekazywania biletów uprawniających do wstępu na pole namiotowe osobom trzecim bez uprzedniego poinformowania o tym Organizatora.

 

III. CZAS POBYTU:


1. Pole namiotowe czynne jest: od godziny 12:00 w piątek 13 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00 w niedzielę 15 sierpnia 2021 roku.

 

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE:


1. Na terenie pola zabrania się:
a) palenia ognisk
b) używania otwartego ognia w namiotach
c) wnoszenia i używania butli gazowych
d) grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym
e) używania bez zgody organizatora urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki, suszarki itp.)
f) podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej
g) ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń
h) dewastowania infrastruktury pola namiotowego
i) zakłócania porządku na polu namiotowym
j) zaśmiecania terenu pola namiotowego
k) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni,
l) zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających
m) zakaz wnoszenia napojów i produktów w szklanych opakowaniach.
n) zakaz wprowadzania zwierząt na teren campingu.

2. Osoby znajdujące się na terenie pola namiotowego zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz Obsługi terenu pola namiotowego. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Osobom, którym odmówiono wstępu na teren pola namiotowego lub osobom usuniętym z terenu pola namiotowego zgodnie z regulaminem z uwagi na jego naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet lub jakiekolwiek odszkodowanie.

4. W przypadku powstania szkody z winy Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia osoby odpowiedzialnej kwotą stanowiącą równowartość szkody.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2021 roku.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej festiwalu, tj. www.drumbasstion.pl oraz przy wejściu na teren pola namiotowego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na Terenie Pola Namiotowego przedmioty.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.