Drum Basstion Festival

Regulamin Wolontariatu podczas "Drum Basstion 2022"

I. ZASADY OGÓLNE:

1. Regulamin określa ogólne zasady współpracy między Stowarzyszeniem Drum Basstion z siedzibą w Srebrnej Górze, zwanym dalej Organizatorem, a osobą podejmującą współpracę na zasadzie porozumienia przewidzianego w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873), zwaną w dalszej części Wolontariuszem, podczas festiwalu muzycznego “Drum Basstion Festival 2022”, zwanym dalej Festiwalem.

2. Wolontariuszem/Wolontariuszką na Festiwalu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i której zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez Organizatora.

3. Aby zostać Wolontariuszem na Festiwalu należy w terminie wskazanym przez Organizatora wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz pozytywnie przejść rozmowę rekrutacyjną.

4. Wolontariusz współpracujący z Organizatorem nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.

5. Wolontariusze, którzy wykażą się szczególnym zaangażowaniem będą mieli możliwość współpracy z Organizatorem przy kolejnych projektach.

6. Organizator co najmniej 2 tygodnie przed datą festiwalu wyznaczy osobę kontaktową, odpowiedzialną za informowanie Wolontariuszy o ich prawach i obowiązkach i bieżących zadaniach, zwaną dalej Koordynatorem Wolontariuszy.

7. Organizator zapewnia Wolontariuszom ubezpieczenie NNW. Wolontariusz, który podczas wykonywania czynności na rzecz korzystającego uległ wypadkowi ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Koordynatora Wolontariuszy. (Świadczenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu czynności na rzecz Organizatora nie przysługują Wolontariuszowi jako osobie poszkodowanej wskutek wypadku, w sytuacji gdy wypadek nastąpił z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wolontariusza oraz nieprzestrzegania zasad higieny. Nie przysługują również osobie poszkodowanej, która będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniła się do spowodowania wypadku).

8. Festiwal zobowiązuje się do równego traktowania wszystkich Wolontariuszy, okazując im należyty szacunek.

II. ORGANIZACJA PRACY PODCZAS WOLONTARIATU:

1. Każdy Wolontariusz podpisujący porozumienie o współpracy podczas Festiwalu zobowiązuje się do dyspozycyjności w dniach 13-14.08.2021 roku, oraz na okres przed i po festiwalu ustalony z Koordynatorem Wolontariuszy.

2. System pracy podczas Festiwalu jest zmianowy i zależnie od działu zmiana trwa od 6 do 8 godzin. Przy czym jeśli z przyczyn niezależnych od Festiwalu zaistnieje potrzeba pracy ponad 8 godzin, za obopólną zgodą zostanie ustalony nowy harmonogram.

3. Wolontariusz, który podpisze porozumienie o wolontariacie otrzyma identyfikator. Na podstawie identyfikatora Wolontariusz będzie mieć zapewniony bezpłatny wstęp na teren festiwalu oraz pole namiotowe. Identyfikator, który otrzyma Wolontariusz jest imienny i nie podlega wymianie.

4. Wszelkie uwagi i prośby Wolontariusz powinien kierować do Koordynatora Wolontariuszy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania porozumienia, jeśli zachowanie Wolontariusza wykracza poza ogólnie przyjęte normy etyczne, oraz jeśli w sposób wyraźny i rażący Wolontariusz zaniedbuje swoje obowiązki.

6. Podczas trwania Festiwalu wolontariusz ma zapewniony bezpłatny dostęp do napojów (woda, herbata, kawa), jednego posiłku oraz pola namiotowego.

7. Wolontariusz otrzymuje imienne zaświadczenie o współpracy w ciągu 14 dni od zakończenia Festiwalu.

III. OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

1. Każdy Wolontariusz, który podejmuje pracę podczas Festiwalu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu oraz podpisania porozumienia o współpracy.

2. Wolontariusz zobowiązany jest do odbierania telefonów od swoich koordynatorów oraz regularnego sprawdzania komunikatów dotyczących wolontariatu na Facebooku/stronie Festiwalu oraz w prywatnych skrzynkach mailowych.

3. Wolontariusz ma obowiązek pojawienia się na przynajmniej jednym ogólnym spotkaniu organizacyjnym, na którym zostaną podane numery kontaktowe do koordynatorów działów, a także zaprezentowany podział prac. Data spotkania zostanie podana wszystkim wolontariuszom po zakończeniu procesu rekrutacji.

4. Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji o charakterze finansowym, organizacyjnym, technicznym, operacyjnym, w tym w szczególności informacji dotyczących partnerów i kontrahentów Festiwalu oraz wszelkie dane osobowe jakie uzyska w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z wolontariatu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz 1536 ze zm.)

2. W przypadku złamania postanowień niniejszego regulaminu, osoba będąca koordynatorem Wolontariuszy ma prawo do wypowiedzenia współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym.

3. Wypowiedzenie współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić również w przypadku braku zaangażowania Wolontariusza przez okres dłuższy niż miesiąc od daty zgłoszenia swojej kandydatury na Wolontariusza Fundacji i pozytywnego przejścia wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

4. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia pod następującym adresem www.drumbasstion.pl. O zmianach w regulaminie zostaną poinformowani indywidualnie przez wysłanie wiadomości email Wolontariusze, a także kandydaci.